top of page
a0ee3d17-7d63-48ae-9337-e8b599644565.JPG
Window Light in Church

My personal story

Life, Faith, Confidence

من خادم خداوند عیسی مسیح هستم
نام شاهپور میرزایی
من مسلمان بودم و۱۶ سال است که به عیسی مسیح ایمان آورد  
و ۵ سال است که در تلویزیون های مختلف به مردم از کتاب مقدس تعلیم می دهم 
واین بزرگ‌ترین افتخار زندگی من است

برنامه های من ۱ کال گپ ۲ چه خبر از ایران و تازه تمام این برنامه ها را 
.زیر اسم راه نجات اجرا می کنم

.سه بار خواب دیدم 
قبل از خواب کتاب مقدس می خواندم واز خدا خواستم که گناه های من بخشیده شده است
خواب دیدم که مرده ام 
رفتم به آسمان ‌جلو تخت داوری خدا قرار گرفتم دیدم خدا یک رول به عرض ۵۰ سانت در۱۰ متر گفت این ها همه گناه توست گفتم خداوند بس به بهشت تو نمی توانم بروم بعد دیدم یک لیوان سفید که در آن خون عیسی مسیح بود رخت روی گناه هایم گفت به خون عیسی مسیح تو را بخشیدم 
برو ودیگر گناه نکن 
سال اواخر ۲۰۱۵ بود که این خواب را دیدم 
بعد از دعا زیاد خداوند مرا خواند برای خدمت واز اوایل ۲۰۱۶ رفتم در تلویزیون وخدمت خود را آغاز کردم

Religious Statue

مسیح راه نجات

PayPal ButtonPayPal Button
About Me
bottom of page